Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering R.K.S.V. Cluzona

Op vrijdag 15 oktober a.s. houdt R.K.S.V. Cluzona om 20.00 uur, in de kantine op sportpark “De Doelen” haar jaarvergadering.

AGENDA
1. Opening en mededelingen door de voorzitter;
2. Presentielijst;
3. Terugblik op het seizoen door de voorzitter
4. Financiële aangelegenheden:

– Financieel verslag 2020 – 2021 (presentatie penningmeester):
– Verslag kascommissie;
– Verkiezing kascommissie;
– Begroting seizoen 2021 – 2022
– Contributie 2022 – 2023

Voorstel is om bij de aanmelding van een nieuw jeugdlid aan ouder(s) te vragen wat hun vrijwilligers werk gaat zijn.

5. Huldiging jubilaris
6. Verkiezing bestuur:

Aftredend en herkiesbaar zijn:
Jan Theuns Voorzitter
Wim van Steenpaal Accommodatie
Guido Bakx Secretaris

Aftredend en niet herkiesbaar is:
Senioren commissie Hidde Poppelaars
Het bestuur draagt voor deze functie Corné Danen voor.

Wegens het voortijdig aftreden van Henri van der stelt als Jeugd voorzitter is deze functie vacant.

7. Rondvraag;
8. Sluiting

Wij hopen u op vrijdag 15 oktober a.s. te mogen verwelkomen om 19.30 uur.


Met sportieve groet,
Het bestuur.