Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van)seksueel misbruik / grensoverschrijdend gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden.

Het protocol biedt bescherming aan de melder / degenen die naar het protocol handelen, aan hetvermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook eenverplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen vrijwilligers en (jeugd)leden en op grensoverschrijdendecontacten tussen (jeugd)leden onderling.

Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure van de NOC*NSF/KNVBdie in werking kan worden gezet na eenmelding. De vereniging zal zich aansluiten bij het gemeenschappelijke tuchtrecht van het NOC*NSF. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van eenstrafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen t.o.v. de beschuldigde.

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elkemelding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externedeskundigen.

 1. Wat is seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag1]

Wat zegt de wet?

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan welbuiten RKSV CLUZONAafspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijventegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ookbinnen RKSV CLUZONA allen van kracht.Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen:

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg,opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende ofondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete vande vierde categorie”.

Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Dit artikel is dusonverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden.

Definitie seksueel misbruik

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel misbruik van kinderen. Sommige gedragingen zijn doorhet duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar bij sommigegedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel /grensoverschrijdend kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijnlichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn.

Bij seksueel misbruik zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van devolwassene’ bepalend. Én hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht.De volgende definitie geeft hierover duidelijkheid.

Seksueel misbruik

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysiekezin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als grensoverschrijdend of gedwongenwordt ervaren;en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene- kind, hulpverlener-cliënt,leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding – jeugdlid, e.d.);en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Om welke gedragingen gaat het?

In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkelevoorbeelden:

 • alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar;
 • een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post,telefoon, sms, e-mail,internet);
 • intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders;
 • grensoverschrijdende aanrakingen;
 • Zie verder vastgestelde omgangsregels RKSV Cluzona.
 1. Signaleringstaak vrijwilligers

Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) (seksueel) misbruik engrensoverschrijdend gedrag.[2]

We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde’kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor eenklimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen.

Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je debetreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

 1. Meldplicht bij (vermoedens / signalen) van (seksueel) misbruik

Iedereen die (seksueel) misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij de door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactperso(o)n(en). Men gaat dus niet zelf handelen.

Wanneer vrijwilligers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt eenconsultatieplicht bij de vertrouwenscontactperso(o)n(en) die zij om advies kunnen vragen.

De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens totgeheimhouding bij het slachtoffer.Het is niet aan vrijwilligers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch trajectverstoren.

Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzochtwat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtofferals die van de beschuldigde. Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigenover verdere handelwijzen:

 • gesprek met beschuldigde;
 • informatief gesprek met de politie;
 • instellen calamiteitenteam;
 • in gang zetten klachtenprocedure;
 • aangifte bij politie;
 • voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/ beschuldigde;
 • veiligstellen en opvang van het slachtoffer;
 • informatie aan betrokkenen;
 • nazorg.
 1. Voorlopige zwijgplicht na een melding

Naast de meldplicht geldt een voorlopigezwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrijwilligersbinnen de vereniging ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bijde vertrouwenscontactperso(o)n(en).

Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken danvoor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaanen iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om tezorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

 1. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond (seksueel) misbruik

Er zijn vele signalen die op (seksueel) misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal ismisschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

 • Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd?
 • Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?
 • Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand?

Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar jeuitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.

DOEN

 • Zorg voor de veiligheid van het kind / de jongere(en).
 • Als je iemand op heterdaad betrapt:
 • Laat het slachtoffer niet alleen;
 • Meld het onmiddellijk aan de vertrouwenscommissie/ contactpersoon of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voorcalamiteiten;
 • Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen;
 • Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd i.v.m. eventueel sporenonderzoek.
 • Bel dezedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies.
 • Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak.
 • Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld.
 • Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan de vertrouwenscommissie/ contactpersoon te melden, maar dat er geen stappen buitenmedeweten van het slachtoffer om worden genomen.
 • Licht zo snel mogelijk de vertrouwenscommissie/ contactpersoon in over de situatie.
 • Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenscontactperso(o)n(en).
 • Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.

LATEN

 • Handel nooit op eigen houtje!
 • Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/ofhet spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridischtraject verstoren.

Het is niet aan de vrijwilliger om aan waarheidsvinding te doen!

 • Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het eencollega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en eenofficieel onderzoek.
 • Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht!
 • Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

www.knvb.nl/watdoenwe/sportiviteitenrespect/homoacceptatie/vertrouwenscontactpersoon

Achtergrondinformatie: richtlijnen KNVB

Een van de actiepunten uit het plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactperso(o)n(en). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De VCP verzorgt de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

 • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om seksuele intimidatie te voorkomen;
 • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie;
 • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie;
 • Aanvraag voor de VOG (verklaring omtrent gedrag).

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de VCP door naar de vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Deze vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op met vcp@knvb.nl of vertrouwenscontactpersoon@knvb.nl


[1]De term grensoverschrijdend gedrag is toegevoegd omdat RKSV Cluzona grensoverschrijdend gedrag breder opvat dan alleen seksueel misbruik.

[2] Misbruik kan ook gelezen worden als intimidatie en wangedrag.