• De doelstelling is door inzet van sport als middel een verbeterde sociale en maatschappelijke positie te bewerkstelligen voor inwoners van Wouw en omgeving.

  Cluzona tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Zich in te zetten voor maatschappelijke projecten
  • Het aanbieden van sportactiviteiten voor alle inwoners van Wouw, met aandacht voor mensen met een beperking
  • Het aanbieden van activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl
  • Het aanbieden van maatschappelijke stages
  • Het samenwerken met overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en private partners


  We willen meer betekenen voor Wouw en omgeving.

  We staan immers midden in de samenleving, waardoor we het belangrijk vinden om iets terug te doen. Samen met onze partners. Cluzona is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich in verschillende projecten die we gaan opgezet, samen met onze partners.

  Gebieden waar wij denken van meerwaarde te zijn:

  • Een gezonde jeugd
  • Een leefbaar Wouw
  • Ouderen in beweging
 • Cluzona als leerbedrijf

  Sinds 2012 is Cluzona een erkend als leerbedrijf door Calibris.
  We hebben stageplaatsen voor jeugdtrainers en eventueel ook op organisatorisch vlak.

  Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport
  Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport. In het verlengde daarvan richten we ons op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Ons toekomstbeeld? Dat werkgevers op het juiste moment beschikken over voldoende personeel met de juiste competenties.

  Duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken
  Dreigt een tekort, stokt de instroom, is er te veel uitval of te weinig doorstroom? Om deze vraagstukken aan te pakken zetten we koers op structurele oplossingen met maatschappelijk rendement. Afhankelijk van de situatie is Calibris adviseur, initiator, intermediair, regisseur, voorfinancier of onderzoeker. We opereren in een dynamische omgeving met diverse partijen, complexe taken en ingrijpende veranderingen. Alles met een duidelijk doel: een competente beroepsbevolking en een evenwichtige arbeidsmarkt.

  Calibris begeleidt en adviseert 57.000 erkende leerbedrijven. We ontwikkelen slimme digitale instrumenten. Om de kwaliteit van de BPV te verbeteren. Of om de vaardigheden en vorderingen van een individuele stagiair te toetsen. Bovendien bieden we ondersteuning op het gebied van strategisch opleiden en versterking van het leerklimaat.


  Doelgerichte acties op regionaal niveau
  Knelpunten op de arbeidsmarkt vragen om doelgerichte acties. Hoe voorkomen we dat studenten voortijdig afhaken? Hoe interesseren we nieuwe doelgroepen voor werk in zorg en welzijn? En hoe bevorderen we de doorstroom naar hogere niveaus? Om dit soort issues doeltreffend te adresseren brengt Calibris regionaal partijen bij elkaar. Soms alleen roc’s en leerbedrijven. Vaak ook gemeenten en brancheorganisaties. Altijd zoeken we naar een vorm waar iedereen bij wint.

 • Stichting Paul

  Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten van de aanschaf van sportkleding en materiaal niet langer dragen. Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier en sport draagt bij aan de bevordering van de gezondheid en de prestaties op school. Is dit door omstandigheden niet (geheel) mogelijk dan probeert Stichting Paul hierin financieel te ondersteunen.

  Stichting Paul zamelt geld in om deze kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen. Om dit doel te bereiken heeft Stichting Paul al een aantal succesvolle fundraise activiteiten ontplooid en is Stichting Paul voortdurend in actie om sponsoren te enthousiasmeren om hierin bij te dragen. Stichting Paul werkt samen met de gemeente Roosendaal, het Jeugd Cultuur Fonds en Stichting Leergeld. De financiële mogelijkheden van Stichting Paul zijn beperkt. Het kan derhalve gebeuren dat uw aanvraag om financiële redenen niet meer gehonoreerd kan worden.

  Voor meer informatie: www.stichtingpaul.nl