Lidmaatschap Cluzona

Aanmelden van nieuwe spelers

Vanaf 5 jaar kun je lid worden van Cluzona.

Nieuwe spelers kunnen zich uitsluitend aanmelden bij de ledenadministratie. Hiervoor dient men het aanmeldingsformulier in te vullen via de website van Cluzona. Zodra er plaats is wordt er contact opgenomen. Het is mogelijk dat dit pas het volgende seizoen is.


Aanmelden van nieuwe spelers die van een andere club komen

Spelers die van een andere club komen en die bij Cluzona willen gaan voetballen dienen zich te laten overschrijven van hun oude club naar Cluzona. Hiervoor kan men een overschrijvingsformulier ophalen bij de ledenadministratie van Cluzona. Dit formulier moet ingevuld worden door de te verlaten club. Het ingevulde overschrijvingsformulier, voorzien van de betreffende documenten en het aanmeldingsformulier moeten worden ingeleverd bij de ledenadministratie van Cluzona, zodat deze formulieren op tijd naar de KNVB gestuurd kunnen worden. Overschrijvingen moeten namelijk vóór 15 juni bij de KNVB binnen zijn. Vanaf 13 jaar dien je zelf een pasfoto toe te voegen via de app Voetbal.nl of Wedstrijdzaken app.


Aanmeldfomulier

Als (toekomstig) jeugdlid kan er gebruik gemaakt worden van 3 gratis proeftrainingen. Hierna beslist u om wel of niet definitief lid te worden. Ook voor deelname aan de proeftrainingen dient, i.v.m. verzekering, het aanmeldformulier te worden ingevuld. De contributienota wordt automatisch toegezonden, via Club Collect. Bij opzegging tijdens het seizoen is de volledige contributie verschuldigd en vindt geen restitutie plaats. Bij aanmelding wordt een bedrag van € 10 in rekening gebracht voor administratiekosten.

Ondergetekende gaat akkoord met de Privacy Verklaring van Cluzona welke te vinden is op onze website www.cluzona.nl en
geeft toestemming zijn/haar gegevens door te geven aan de K.N.V.B. in verband met de aanmelding als lid en verklaart er
bekend mee te zijn dat de K.N.V.B. de adresgegevens ook ter beschikking stelt aan derden voor reclame-, marketing-, en
onderzoeksactiviteiten. Tevens verklaart ondergetekende dat hij/zij bij een eventuele opzegging van het lidmaatschap dit schriftelijk zal doen vóór 1 juli van dat jaar. Bij niet tijdig afmelden zullen de initiële kosten die R.K.S.V. Cluzona verschuldigd is aan de KNVB in rekening worden gebracht.


 

Verwachtingen club m.b.t. leden en ouders jeugdleden

Binnen Cluzona is op dit moment geen systeem van verplichte vrijwilligerstaken ingevoerd. Het is momenteel ook niet de intentie van het bestuur om dit verenigingsbreed in te voeren. We hopen en gaan er van uit dat leden en ouders van jeugdleden wel op vrijwillige basis een actieve bijdrage leveren aan de vereniging, gevraagd of liever nog ongevraagd. Dit geldt dus ook voor nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden. Alleen op die manier kan onze vereniging een bloeiende vereniging blijven die plezier biedt voor iedereen.
T.a.v. de boven beschreven visie gelden bovendien de volgende bijzonderheden:

1. Er zal door bestuur en kader van de vereniging een z.g.n. ‘halen/brengen-beleid’ gevoerd worden m.b.t. het lidmaatschap van de club. Dit houdt in dat actief gevraagd zal worden aan leden en ouders van jeugdleden om een bepaalde vrijwilligerstaak uit te voeren. Specifieke gevallen op dit gebied zijn b.v.:

a. Geen enkel elftal mag starten aan de competitie zonder dat het leiders heeft. Als er zich geen vrijwillige leiders melden, zal het elftal niet starten. De ouders van de jeugdleden of de seniorleden zullen in dat geval zelf met een oplossing moeten komen en/of de taak in moeten vullen.

b. Leiders/Trainers zullen zelf altijd een scheids- en/of grensrechter voor een thuiswedstrijd dienen te leveren of deze taak zelf uit te voeren, indien er geen scheids- en/of grensrechter door de club ingezet kan worden. Het streven van het bestuur is om voor alle seniorenwedstrijden een scheidsrechter vanuit de club te regelen, dit kan echter niet altijd gegarandeerd worden.

2. Als het uitvoeren van bepaalde vrijwilligerstaken past in het opleidingsbeleid t.a.v. spelers of trainers, dan kan het bestuur in de toekomst bepaalde taken onderdeel uit laten maken van het spelen in een bepaalde leeftijdscategorie of selectie/niet-selectie categorie. Het passen in het opleidingsbeleid kan betrekking hebben op het verbeteren van o.a. voetbaltechnische-, voetbaltactische-, als voetbalsociale elementen of spelregelkennis. Indien tot invoering overgegaan wordt, zal dit altijd in het voetbaljaar voorafgaand, voor de indeling van elftallen bekend is, bekend gemaakt worden. Ook zal in dat geval een systeem van begeleiding ingevoerd worden om zo een maximaal leereffect na te streven.

3. Het uitvoeren van bepaalde vrijwilligerstaken mag als strafmaatregel opgelegd worden bij een door de club geconstateerde overtreding op het gebied van Sportiviteit of Normen & Waarden. De uit te voeren taak incl. frequentie dient, voor deze opgelegd wordt, altijd goedgekeurd te worden door de coördinator Normen & Waarden.


Afmelden van spelers

Het afmelden van spelers kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie. Afmelden nooit via leiders of trainers. Voor het afmelden dient men een afmeldingsformulier in te vullen wat men kan downloaden via de website van Cluzona. Het ingevulde afmeldingsformulier moet vóór 1 juli bij de ledenadministratie binnen zijn. Mocht de afmelding na deze datum pas binnen zijn dan heeft dit financiële gevolgen en zal Cluzona het gedeelte van de contributie inhouden wat Cluzona kwijt is aan de KNVB voor het afmelden na 1 juli. Klik hier voor het afmeldingformulier.


Afmelden van spelers ivm overstap naar een andere club

Spelers die over willen stappen naar een andere club moeten zich laten overschrijven. Overschrijvingen worden geregeld via de ledenadministratie en moeten vóór 15 juni bij de KNVB binnen zijn. Ga je naar een andere club dan dien je het overschrijvingsformulier op te halen bij je nieuwe club en verder in te laten vullen door de ledenadministratie. Met dit overschrijvingsformulier en de betreffende documenten kan men naar de nieuwe club zodat deze alles kan doorsturen naar de KNVB. Aan de overschrijvingen wordt alleen medewerking verleend, wanneer aan alle financiële verplichtingen bij Cluzona is voldaan.

LEDENADMINISTRATIE :

Cor van Steenpaal

Markiezenstraat 64

4724 BC Wouw
Email: ledenadministratie@cluzona.nl

Aanmelden nieuwe leden. 

Download hier het aanmeldformulier.

Download hier het informatiepakket voor nieuwe leden

Download hier een afmeldformulier.

Ook kun je vrijblijvend trainingen/wedstrijden van onze vereniging bezoeken om zo een indruk op te doen van onze voetbalclub. 

Je bent van harte welkom op sportpark “De Doelen” in Wouw!!!