Gedragsregels

Wij hebben als vereniging voor al onze vrijwilligers gedragsregels opgesteld. Wanneer je bij ons komt, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragsregels kent en niet tegen de gedragsregels in zult handelen.

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler/ speelster[1] zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de speler/ speelster te bejegenen op een wijze die de speler/speelster in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de speler/speelster dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de speler/speelster. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag de speler/speelster niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met speler/speelster en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of kantine.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de speler/speelster naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de speler/speelster is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactInterne linkpersonen.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. De vrijwilliger wil en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van riskant gebruik van alcohol en drugs en aan het beperken van eventuele negatieve gevolgen voor de gebruiker, de vereniging en de omgeving.
 11. In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactperso(o)n(en).

Overtreding van deze gedragsregels leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten aangaande seksueel misbruik van spelers/speelsters zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

Deze gedragsregels zijn op 10 juli 2015 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van RKSV Cluzona.[1] Daar waar speler/ speelster is vermeld, wordt uitgegaan van een directe relatie van de vrijwilliger met een team(leden). Daar waar de vrijwilliger geen directe relatie heeft met speler/ speelsters wordt eveneens naleving van de gedragsregels jegens alle betrokkenen van Cluzona verlangd.