R.K.S.V. CLUZONA
  • Voetbal.nl
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • YouTube

VOG voor vrijwilligers

RKSV Cluzona vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en volgt hierbij de richtlijnen van NOC*NSF en de KNVB.

Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen om (seksueel) ongewenst gedrag te voorkomen is het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers. Een andere maatregel is het opstellen van Gedragsregels voor vrijwilligers.

Het bestuur van RKSV Cluzona onderschrijft deze maatregelen en verlangt, met instemming van de Algemene Leden Vergadering,  van alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder een VOG en ondertekening van de Gedragsregels.

Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie kan uitoefenen binnen de sport. Omdat Cluzona door uitvoering van het project In Veilige Handen, voldoet aan de eisen van NOC*NSF, is een VOG gratis aan te vragen. Deze aanvraag verloopt digitaal.

Uiteraard staat het eenieder vrij om niet aan genoemde verplichtingen mee te werken, echter deze personen kunnen dan geen (vrijwilligers)-functie binnen de vereniging bekleden.

Voor vragen omtrent de VOG en Gedragsregels neem contact op via e-mail algemenezaken@cluzona.nl of kijk op de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl/vog/

 


Sponsor worden